Home สำหรับนักศึกษา ป.ตรี

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

แบบฟอร์มทัวไป

1. ใบคำร้องทั่วไป [Download]
2. แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียนเน้น [Download]
3. แบบฟอร์มขอเพิ่ม ถอนวิชาเรียน [Download]
4. แบบฟอร์มขอลาพักการศึกษาและขอกลับเข้าศึกษา [Download]
5. แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา [Download]
6. แบบฟอร์มขอลาป่วย ลากิจ [Download]
7. แบบฟอร์มขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) [Download]
8. แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียน/ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
[Download]
9. แบบฟอร์มใบคำร้องขออนุญาตสอบ
[Download]
10.
แบบฟอร์มขอเอกสารการศึกษา [Download]
11.
แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต [Download]
12. แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา
[Download]
13. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
[Download]

** แบบฟอร์มอื่น ๆ ** [สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน]แบบฟอร์มเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า

1. แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ [Download]
3. แบบฟอร์มรูปเล่มของปริญญานิพนธ์ [Download]
2. แบบฟอร์มการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ [Download]
4. คู่มือการจัดพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ฉบับปรุงปรุง พศ 2560 [Download]

 

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร