Home สำหรับนักศึกษา ป.โท

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

การจัดทำวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ [Link]ขั้นตอนและแบบฟอร์มในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานพนธ์

1.  ขั้นตอนการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์  Download
2.  แบบฟอร์ม วศ. 01-025  [Download]
3.  แบบฟอร์ม วศ. 01-035  [Download]
4.  แบบฟอร์ม วศ. 01-045  [Download] (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม)
5.  แบบฟอร์ม วศ. 01-055  [Download]ขั้นตอนและแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า

1.  ขั้นตอนการลงลงทะเบียน  [Download]
2.  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า  [Download]

ตัวอย่างสำหรับ นักศึกษารหัส 49, 50, 51  [Download] (ที่สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
ตัวอย่างสำหรับ นักศึกษารหัส 49, 50, 51  [Download] (ที่ยังไม่ได้สอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
ตัวอย่างสำหรับ นักศึกษารหัส 52  [Download]ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอสอบวิทยานพนธ์

1.  ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์    [Download]
2.  แบบฟอร์ม วศ. 04-012   [Download]
3   แบบฟอร์ม วศ. 04-022   [Download]
4.  แบบฟอร์ม วศ. 01-045   [Download] (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก  ภายนอก) 

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร