Home บุคลากร อาจารย์ อาจารย์ ณัฐพล หาอุปละ (รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา)


  


อาจารย์ ณัฐพล   หาอุปละ

Mr.Nattapol   Ha-Oupala 

ตำแหน่งบริหาร
รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา:
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  MSc. (Electrical Power Engineering), TGGS, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                    
ติดต่อ: 
  ห้องพักอาจารย์ชั้น 2  (ห้อง11205) ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์: 02-549 3420
  โทรสาร: 02-549-3422
  E-mail:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วิชาที่สอน:            
  Fundamental of Electrical Engineering
[เอกสารประกอบการสอน]
  Electrical Power System Laboratory
  Electrical Circuit 1                                                                  
                                                
งานวิจัยที่สนใจ:
บทความทางวิชาการ/วิจัย:

 

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร