Home บุคลากร อาจารย์
อาจารย์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย แดงเอม (รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการและวิจัย)
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินิจ จิตจริง (รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหารและวางแผน)
4 อาจารย์ ชานนท์ ชูพงษ์ (รองหัวหน้าภาคฝ่ายธุรการ)
5 อาจารย์ ณัฐพล หาอุปละ (รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา)
6 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
7 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฑล นาวงษ์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพงศ์ ปานกลาง
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เบียนสูงเนิน
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องอาจ แสดใหม่
16 ดร.ศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย
17 อาจารย์ ทองอินทร์ สุยะทา
18 อาจารย์ ธีระพล เหมือนขาว
19 อาจารย์ นิธิกร จันทร์หัวโทน
 

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร