ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Boonsong Chongkolnee

E-mail Print PDF

 อาจารย์ บุญส่ง จงกลนี

 Mr. Boonsong CHONGKOLNEE

อาจารย์แผนกเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Instructor

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3443 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • การควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC ระบบของ Heidenhain · Fanuc · Hitachi Seiki · Chamaill Technology · Agie Technologg · Emco Tronic และ Mitsubishi
  • คอมพิวเตอร์ในการผลิต CAD/CAM/CAE ของ - Inventor - AutoCAD - Unigraphic NX - Cimatron - Magic Mill - Hypermill - Mould Plastic Insight
  • แม่พิมพ์พลาสติก Plastic Mould
  • แม่พิมพ์โลหะ Metal Mould

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

บุญส่ง จงกลณีและ ศิวกร อ่างทอง. “การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างของแผ่นตัดเปล่าในกระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตร”รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 8-9 ธันวาคม 2551 หน้า 111-112. แหล่งทุน: ไม่มี

สิทธินัน บุญเลิศ บุญส่ง จงกลณี และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วรอบและความเร็วในการเดินแนวเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 5052 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430”รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม 8-9 ธันวาคม 2551 หน้า 109-110. แหล่งทุน: ไม่มี

พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ บุญส่ง จงกลณี และ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์. “อิทธิพลความเร็วเดินแนวของการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความแข็งแรงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063-T1”รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 561-566. แหล่งทุน: ไม่มี

กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ บุญส่ง จงกลณี และ สมควร แววดี.“อิทธิพลรูปร่างตัวกวนการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนต่อความต้านทานแรงดึงของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1และเหล็กกล้า AISI1015” รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา 8-9 พฤษภาคม 2551 หน้า 555-560. แหล่งทุน: ไม่มี

บุญส่ง จงกลณี   ภัทรพงษ์ เกริกสกุล   ศิวกร อ่างทอง “การศึกษาชนิดของสารหล่อลื่นในกระบวนการขึ้นรูปลึก ชิ้นงานที่มีรูปทรงไม่สมมาตรต่อสมบัติการขึ้นรูปของเหล็ก SPCC ”จังหวัดขอนแก่น 29-30 มกราคม 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน้า 609-612

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.