ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

คณาจารย์ Faculty

E-mail Print PDF

กรรมการบริหารภาควิชา (Management team)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Sirichai TORSAKUL, Dr. Ing.
Assistant Professor and Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490, 0 2549 4424 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดร. อนินต์ มีมนต์

รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ

Anin MEEMON, Ph.D
Deputy Head in Academic Affairs

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร

Chaiya PRANEETPOLGRUNG, Ph.D
Assistant Professor and Deputy Head in Administration

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์ ชวลิต อินปัญโญ
รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Chawalit Inpunyo
Deputy Head in Student Development

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์บุญส่ง จงกลณี

หัวหน้าธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Boonsong CHONGKOLNEE
Head of Administratrion

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4396 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


แผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ (Metallurgy, Measurement and Test Section)

อาจารย์สมควร แววดี
หัวหน้าแผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ

Somkuan VAODEE
Head of Metallurgy, Measurement and Test Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต

Kittipong KIMAPONG, Ph.D
Assistant Professorม Chairman of Master Program in Production Engineering 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3491 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Paitoon POOLSUKKHO
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

แผนกการออกแบบทางวิศวกรรม (ENGINEERING Design Section)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ คชฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าแผนกการออกแบบทางวิศวกรรม

Narit KOCHARIT
Assistant Professor and and Head of Engineering Design

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ แก่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

Somsak Kanthong

Assistant Professor

Sectionโทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4647 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และคณบดี

Sivakorn ANGTHONG, Ph.D
Assistant Professor and Dean

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4649 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์
อาจารย์ 

Porakoch SIRISUWAN, Ph.D
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


แผนกการขึ้นรูปโลหะ (Metal Forming Section)

ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ
หัวหน้าแผนกการขึ้นรูปโลหะ

Kunlachart JUNLAPEN, Ph.D
Head of Metal Forming Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3491 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Sirichai TORSAKUL, Dr. Ing.
Assistant Professor and Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490, 0 2549 4424 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์ปราโมทย์ พูนนายม
อาจารย์

Promote POONNAYOM
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ดร. อนินต์ มีมนต์

รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ

Anin MEEMON, Ph.D
Deputy Head in Academic Affairs

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3490 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์ ชวลิต อินปัญโญ
รองหัวหน้าภาคฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Chawalit Inpunyo
Deputy Head in Student Development

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


แผนกการเชื่อม (Welding Section)

อาจารย์ไพศาล ทองสงค์

หัวหน้าแผนกการเชื่อม

Paisan THONGSONG

Head of Welding Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สญชัย เข็มเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Sonchai KAMCHARLEARN

Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ อ่างบุญตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

Prajak ANGBOONTA
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 


แผนกเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (Machine Tool TECHNOLOGY Section)

พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ชัย จันทศรี
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

FS1. Sakchai CHANTASRI
Head of Machine Tool Technology Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ชัยยะ ปราณีตพลกรัง

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร

Chaiya PRANEETPOLGRUNG, Ph.D
Assistant Professor and Deputy Head in Administration

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3445 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์กวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์
อาจารย์

Kavipong NISSAIPHUN
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล ทองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Kunthon THONGSRI
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิตต์ มธุรสมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Chalit MATHUROSEMONTRI
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3405 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ หัวหน้างานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ

Supaake PRAMOONMAK

Assistant Professor and Head of Quality Assurance for IE Department

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์
อาจารย์

Vichiean THUANKRUAVAL
Instructor 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3447 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์พงษ์ คงพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ลาศึกษาต่อ)

Panpong KONGPAN
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์บุญส่ง จงกลณี

หัวหน้าธุรการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Boonsong CHONGKOLNEE
Head of Administratrion

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4396 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


แผนกการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Management Section)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2558)

Surat TRIWANAPONG
Assistant Professor
Head of Engineering Management Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Paiboon YAEMPHUAN
Assistant to President and Former Department Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3560 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร
ผู้ช่วยอธิการบดี และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Natha KUPTASTHIEN, Ph.D
Assistant to the President for International Relations

โทรศัพท์/Telephone : 0 2549 4431 โทรสาร/Fax : 0 2549 4440

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ระพี กาญจนะ

อาจารย์ รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

Rapee KANCHANA, Ph.D
Instructor, Deputy Head in Academic Affairs
Chairman of Master Program in Industrial Engineering

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไร จารุภิญโญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Srirai JARUPINYO
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4423 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ
อาจารย์

Voraya WATTNAJITSIRI
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์
อาจารย์

Mr. Chalermsak THAVORNWAT
Instructor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.