ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tutoring Session for Midterm Exam

E-mail Print PDF

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดติวเพื่อเตรียมสอบ Tutoring Session for Midterm Exam

ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดติววิชา Engineering Mechanics และ Operation Research เพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2555 นี้ โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยท่านคณบดี ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด เปิดโอกาสเต็มที่ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

During 17-21 December 2012, 2nd and 3rd year students of Industrial Engineering department set up tutoring sessions for Engineering Mechanics and Operation Research courses.  They prepared for the midterm examincation for 2/2555 academic semester during 22-30 December 2012.  Well done students!

2nd year IE students were very determined for this tutoring session

Our tutors

3rd year students attended tutoring session for Operation Research course

Tutor for OR course

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.