กิจกรรมทำบุญภาควิชาฯ และไหว้ครู

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 เวลา 11:16 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

 

กิจกรรมทำบุญภาควิชาฯ และไหว้ครู

 


 


 

 

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญภาควิชาฯ และไหว้ครู ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ภาควิชาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของภาควิชาฯ และเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของการเปิดการศึกษาใหม่ ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีการไหว้ครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่นิยมปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณครู และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี  นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีของไทย ที่ทุกคนร่วมกันทำบุญ ทำสิ่งที่ดีและเป็นกุศลเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและภาควิชาฯต่อไป

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 เวลา 12:51 น.