โครงการสหกิจศึกษา ณ Technical University of Liberec

วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:31 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์

โครงการสหกิจศึกษา

ณ Technical University of Liberec

สาธารณรัฐเช็ก

 

ผ.ศ. ปิยนุช จริงจิตร อาจารย์ประจำสาขาเคมีสิ่งทอ ได้ไปเยี่ยมชมและนิเทศนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก โดยได้ไปนิเทศนักศึกษาสาขาเคมีสิ่งทอ ที่ไปฝึกงานตามโครงการสหกิจตามที่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัย  Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกงานที่ภาควิชาTextile Technology และ Textile Material คณะวิศวกรรมสิ่งทอ ในการนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Technical University of Liberecได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:24 น.