TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

อบรมโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์หาเวลามาตรฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการอบรมโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์หาเวลามาตรฐาน

และคำนวณต้นทุนในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (GSD)

เมื่อวันที่ 23-27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554 ที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ. อารียา  ตงสาลี และ ผศ. ศรีประไพ จุ้ยน้อย

                                              กิจกรรมการดำเนินงาน

                             1.  การบรรยายความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์หาเวลามาตรฐานและ

                                  คำนวณต้นทุนในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม(GSD)

                             2.  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์หาเวลามาตรฐานและคำนวณต้นทุนในงาน

                                                  อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม(GSD)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 05:39 น.