TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

โครงการอบรมการออกแบบลายผ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้จัดโครงการอบรมการออกแบบลายผ้า

เมื่อวันที่ 23-24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2554

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ. สมภพ  นราภิรมย์อนันต์

กิจกรรมการดำเนินงานคือการบรรยายความรู้ เกี่ยวกับการ

ใช้งานโปรแกรมสำหรับการออกแบบลายผ้าและฝึกทักษะ

การใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบลายผ้า

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 05:26 น.