TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

โครงการมัดย้อมและพิมพ์ภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอได้จัดกิจกรรมมัดย้อมผ้าและการพิมพ์ผ้า

ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2554

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:36 น.