TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ผู้ก่อตั้งสิ่งทอไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติ

ศาสตราจารย์พิเศษ  อัจฉราพร    ไศละสูต

 

 

 

·ประวัติย่อและการรับราชการ

      วันเดือนปี เกิด :     7  กุมภาพันธ์ 2462  อายุ 92 ปี        ศาสนา   พุทธ

      นามบิดา :          ขุนจินาณัติบริหาร                          อาชีพ    ค้าขาย

      นามมารดา :        นางซุ้ย     ภาคสุวรรณ                    อาชีพ    ค้าขาย

      นามคู่สมรส :        พันโทสมัยศึก    ไศละสูต                 อาชีพ    รับราชการ

 

·ประวัติการศึกษา

     พ.ศ.2475         ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรียานุสรณ์

     พ.ศ.2477         สำเร็จประโยคมัธยมบริบูรณ์ชาย  โรงเรียนสายปัญญา

     พ.ศ.2484         สำเร็จวิชาคหกรรมศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี  จาก  Nippon  Yoshi  Daikuggo

                          โตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

     พ.ศ.2503         สำเร็จปริญญาโท (M.A)    สาขา Textile Technology    จาก Wayn State University

                          ประเทศสหรัฐอเมริกา

     พ.ศ.2508         ทำการวิจัย   เรื่อง Ways and Means of Girls vocational Education ที่ประเทศ
                          สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น

     พ.ศ.2514         ฝึกอบรม เรื่อง การบริหารงานการศึกษา  สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการย้อมสี-ตกแต่ง   

                          และทดสอบสิ่งทอ ที่ Bradford University ประเทศอังกฤษ

     พ.ศ.2519         ไปดูงาน เรื่อง  การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  และอบรมเรื่อง  การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

     พ.ศ.2522         ทำการวิจัย เรื่อง การแยกเส้นใยจากใบสับปะรด และการใช้ประโยชน์ทางสิ่งทอ

     พ.ศ.2523         ไปดูงาน เรื่อง การจัดการการศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการวิจัยสิ่งทอ ที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และเมืองฮ่องกง

     พ.ศ.2527         ไปดูงาน เรื่อง เทคนิคการผลิตถุงเท้าและการควบคุมคุณภาพเสื้อผ้า  ที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

 

·ประวัติรับราชการ

     17 พ.ค.  พ.ศ.2498       เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ

     1 ส.ค.  พ.ศ.2499         ดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ

     พ.ศ. 2501 – 2518       ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

     พ.ศ. 2509 – 2517       รักษาการหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมสิ่งทออีกตำแหน่งหนึ่ง

     พ.ศ. 2518 – 2523       ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมสิ่งทอ

     พ.ศ. 2519 – 2523       ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ (อุตสาหกรรมศาสตร์ เดิม)

                                    คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

     พ.ศ. 2520                  เป็นผู้ชำนาญการวิชาคหกรรมศาสตร์

     พ.ศ. 2521                  รักษาการหัวหน้าแผนกเคมีสิ่งทอ เป็นเวลา 14 เดือน

     พ.ศ. 2523                  ออกจากราชการเพื่อรับบำนาญในฐานะสูงอายุ (เกษียณอายุราชการ)

     พ.ศ. 2523 – 2525       ช่วยราชการโครงการเงินยืมเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับช่างเทคนิค

     พ.ศ. 2525                  ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ

     พ.ศ. 2525                  เป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

     พ.ศ. 2525                  เป็นอนุกรรมการวิชาการกำหนดมาตรฐานสิ่งทอ ของสำนักงานมาตรฐาน

                                    อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม รวม 10 คณะ

 

·เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับพระราชทาน

     พ.ศ. 2502                  เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

     พ.ศ. 2506                  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

     พ.ศ. 2508                  จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

     พ.ศ. 2511                  ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

     พ.ศ. 2514                  ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

     พ.ศ. 2521                  ทวิตริยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

     พ.ศ. 2527                  ทวิตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

     พ.ศ. 2531                  ประถมารภรณ์มงกฎไทย (ป.ม.)

 

·หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ หรือได้ช่วยเหลือราชการ

    3.1   งานวิจัยโครงการ ระยะที่ 1 “ การผลิตใยจากใบสับปะรด และการใช้ประโยชน์ทางสิ่งทอ ” ได้รับ

            เงินงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2522 – 2524

3.2   งานวิจัยโครงการ ระยะที่ 2 โครงการพิเศษ “การออกแบบและผลิตเครื่องปั่นเส้นใยสับปะรด”

3.3   งานวิจัยโครงการ “การใช้ประโยชน์เศษไหม” ระยะที่  2 การจัดทำและออกแบบเครื่องจักรปั่นด้าย  

  ไหมใยสั้น

3.4   ที่ปรึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีและ  

  อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนงานและโครงการวิจัยต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ

-ช่วยแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ

-ช่วยวางแผนแนวสำหรับการปรับปรุง และแก้ไขการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม

-ช่วยวางแผนแนวและปรับปรุงโครงการสัมมนาของภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ

 

·ผลงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ

       สิ่งประดิษฐ์

           -ขี้ผึ้งอ่อนปูโต๊ะพิมพ์ผ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

           -สีพิมพ์และเขียนผ้าสำเร็จรูป เวลาค้นคว้า 6 เดือน

      

       งานบริการทางวิชาการ

-ให้คำปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทางด้านการแก้ไขข้อบกพร่องของผลผลิต และการควบคุมคุณภาพภายใน

  โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

-ทดสอบผลผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

-ที่ปรึกษาและแนะนำด้านวิชาการแก่คณาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

-ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการแก่อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ

-ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-กรรมการตรวจตำราเรียน ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ลายเส้นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

       งานบริหาร

-ติดต่อประสานงานกับภาควิชา/แผนก ตลอดจนกระทั่งกรม/กอง/สถาบัน และบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมาย

-ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้แทนการค้าต่างประเทศ และโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ จนกระทั่งสามารถทำให้

  บรรดาสถาบันและบริษัทต่างๆ  บริจาคเครื่องจักรต่างๆ ให้กับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ดังต่อไปนี้

1.บริษัทอเมริกันเทรดดิ้ง บริจาคเครื่องทอเดรปเปอร์ (Draper) 1 เครื่อง ราคาเมื่อ

   พ.ศ. 2518 ประมาณ  70,000 บาท

2.บริษัทพาราวินเซอร์ บริจาค

-    เครื่องอัดสี ( Hand Operation) 1  เครื่อง ราคาเมื่อ พ.ศ. 2517  ประมาณ  25,000 บาท

-    เครื่องอัดสี (Pneumatic type )  1 เครื่อง ราคาเมื่อ พ.ศ. 2516  ประมาณ  55,000 บาท 

-    เครื่องอบผ้า  (High Temperature Curing M/C)  1 เครื่อง ราคาเมื่อ พ.ศ. 2516

     ประมาณ 100,000 บาท

3.บริษัททรงกิจการทอ จำกัด  บริจาคเครื่องกรอด้ายพุ่งชำรุด 1 เครื่อง  ราคาเมื่อ พ.ศ. 2512 ประมาณ  55,000  บาท

                4.บริษัทไทยเกรียงปั่นทอ จำกัด  บริจาคเครื่องช่วยยกตระกรอแบบ ด๊อปปี้  1 เครื่อง  ราคาเมื่อ

                   พ.ศ. 2518  ประมาณ 50,000  บาท

5.ติดต่อประสานงานกับบริษัท Schlafharft ประเทศเยอรมันจนกระทั่งบริษัท ฯ ได้บริจาคเครื่องกรอด้ายอัตโนมัติชนิด 8 แกน

  สำหรับใช้สอนและสาธิตโดยเฉพาะ ติดตั้งที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี เป็นเครื่องใหม่

  ราคาในขณะนั้น (พ.ศ. 2525) 1,200,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

6.ติดต่อประสานงานกับ  ศาสตราจารย์พิเศษเดช  บุญหลงได้รับบริจาคเครื่องสางใย  เครื่องรีดปุย และเครื่องโรฟวิ่ง 

  ซึ่งเป็นเครื่องใช้แล้ว ราคาประมาณ 1,300,000 (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื่อไว้สอนและทำงานวิจัย

 

        งานอื่น ๆ

1.เป็นกรรมการวิชาการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (สิ่งทอ)กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม

   ในฐานะผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ และส่วนตัว 10 คณะ

2.เป็นผู้กำหนดแนวทางสัมมนาและเป็นวิทยากรในการสัมมนาระดับช่างเทคนิคของโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น

3.เป็นกรรมการออกข้อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทางด้านสิ่งทอ

 

·ผลงานทางวิชาการ

       ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ เขียนและเรียบเรียง       

       ตำราดังต่อไปนี้

                1.ความรู้เรื่องผ้า (Textiles)

                    พิมพ์ครั้งที่ 8 จำนวน 411 หน้า พ.ศ. 2529 พิมพ์ที่โรงพิมพ์เทคนิค 19

                    ใช้เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนวิชา

                    1. เทคโนโลยีสิ่งทอเบื้องต้น (ความรู้เรื่องผ้า)

                    2. วิทยาศาสตร์ เส้นใย

                    3. เป็นคู่มือสำหรับผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขา

                 2.คู่มือการย้อมสี ( Hand-book of Dyeing )

                     พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 347 หน้า  พ.ศ. 2527  พิมพ์ที่โรงพิมพ์เทคนิค 19

                     ใช้เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนวิชา

                    1. การย้อมสี

                    2. การพิมพ์สิ่งทอ

                    3. สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วไป

                 3.การพิมพ์ลวดลาย (Textile Printing )

                    พิมพ์ครั้งที่ 3  จำนวน 282 หน้า พ.ศ. 2526

                    พิมพ์ที่ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลสาขาประชาพาณิชย์

                    ใช้เป็นหนังสือคู่มือการเรียนการสอนวิชา

                    1. การพิมพ์สิ่งทอ

                    2. สำหรับโรงงานสิ่งทอทั่วไป

 

                  4.วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering )

                     พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 231 หน้า  พ.ศ. 2520  พิมพ์ที่ประเทศญี่ปุ่น

                     ใช้เป็นหนังสือคู่มือการสอนวิชาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม สิ่งทอ ทุกหน่วยวิชา และเป็นคู่มือ

                     สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วไป

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 14:20 น.