TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม

อีเมล พิมพ์ PDF

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม)
Bachelor of Engineering (Garment Engineering)

        เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรนี้ มีความสามารถในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป นับตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ, กระบวนการสร้างแบบตัด, กระบวนการเย็บ , กระบวนการตกแต่งประกอบและบรรจุภัณฑ์, กระบวนการควบคุมคุณภาพ, การตรวจสอบสมบัติ และมาตรฐานของผลผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

สายงานในการทำงานของ GARMENT ENGINEERING

สัดส่วนของนักศึกษา GARMENT ENGINEERING ที่ทำงานในสาขาต่างๆ 

ระดับของเงินเดือนที่ได้ของนักศึกษาเครื่องนุ่งห่มที่มีประสบการณ์ในช่วง 1-10 ปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2011 เวลา 13:32 น.