TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯ

 


ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยได้เปิดให้มีการเข้าเยี่ยมชมภาควิชา ในสาขาต่างๆ ซึ่งภาควิชาฯ การจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ เคมีสิ่งทอ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผื่อแพร่ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมสิ่งทอนั้น ในวันที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาได้มีความสนใจเข้าเยี่ยม ภาควิชาฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาของภาควิชาให้การต้อนรับและสาธิตกระบวนการผลิตต่างๆในแต่ละสาขาที่มีการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้นักเรียนได้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเรียนการสอน และแนวทางการทำงานของนักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมสิ่งทอเมื่อจบการศึกษาไปแล้วแก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 เวลา 12:52 น.