TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

โครงการสหกิจศึกษา ณ Technical University of Liberec

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการสหกิจศึกษา ณ Technical University of Liberec
สาธารณรัฐเช็ก

 

 

 

ผ.ศ. ปิยนุช จริงจิตร อาจารย์ประจำสาขาเคมีสิ่งทอ ได้ไปเยี่ยมชมและนิเทศนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ก โดยได้ไปนิเทศนักศึกษาสาขาเคมีสิ่งทอ ที่ไปฝึกงานตามโครงการสหกิจตามที่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกงานที่ภาควิชาTextile Technology และ Textile Material คณะวิศวกรรมสิ่งทอ ในการนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Technical University of Liberecได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:28 น.