TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

โครงการสหกิจศึกษา ณ Donghua University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการสหกิจศึกษา ณ Donghua University

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.นที ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเส้นใยสังเคราะห์ (สาขาพอลิเมอร์และเส้นใย) ได้ไปเยี่ยมชมและนิเทศนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Donghua  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2557 โดยได้ไปนิเทศนักศึกษาสาขาแขนงวิชาเส้นใยสังเคราะห์(สาขาพอลิเมอร์และเส้นใย) ที่ไปฝึกงานตามโครงการสหกิจ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกงานตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัย Donghua ครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวสมพร สีม่วงและ นางสาวจิรภา โพธิจักร นักศึกษาสาขาแขนงวิชาเส้นใยสังเคราะห์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Donghua ได้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทั้งสองวิทยาเขต คือ วิทยาเขต Donghua และวิทยาเขต Songjiang  และพิพิธภัณ์ด้านเสื้อผ้าของมหาวิทยาลัย

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:25 น.