TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเยี่ยมชมภาควิชาฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเยี่ยมชม

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอและแขนงวิชาการผลิตเส้นใยสังเคราะห์

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 คุณการุณ สิทธิอำพรพรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP ด้านการผลิตผ้าไม่ทอไม่ถัก และคณะฯ ประกอบไปด้วยคุณประกาศิต, คุณแสงเดือน เทพเสถียร และ คุณจิราวรรณ จิราพงษ์ (ศิษย์เก่า สาขาเส้นใยสังเคราะห์) ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ส่วนงานแขนงวิชาการผลิตเส้นใยสังเคราะห์  ในการนี้ ดร.นที ศรีสวัสดิ์ ได้เป็นผู้ให้การต้อนและพาเยี่นมชมแขนงวิชาฯ  โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องทดลองเครื่อง Bicomponent Extruder Fed Spinning Machine ขนาดทดลอง นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาด้านการผลิตผ้าและเส้นใยในอนาคต และการให้การสนับสนุนของบริษัทในการผลิตนักศึกษาในอนาคต เช่น งานด้านสหกิจศึกษา การทำงานวิจัยร่วมกัน

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:25 น.