TexTile

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

โครงการอบรมการใช้จักรอุตสาหกรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ได้จัดโครงการอบรมการใช้จักรอุตสาหกรรมเพื่อตั้งวิสาหกิจชุมชน
ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอตั้งแต่วันที่
31 กรกฏาคม - 6 สิงหาคม 2556
โดยมี รศ.ธีระพงษ์  ไชยเฉลิมวงศ์ กล่าวเปิดงาน
ผศ.ศรีประไพ จุ้ยน้อย และ ผศ.อารียา  ตงสาลี เป็นวิทยากรและจัดทำโครงการอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 กรกฏาคม 2014 เวลา 09:17 น.