Department of Materials and Metallurgical Engineering

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

วิสัยทัศน์คณะ

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)
“คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพวิศวกรรม ที่มีทักษะการบูรณาการความรู้  สู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม”

ปณิธาน (Determination)
“มุ่งผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์กรผลิตวิศวกรเชิงปฏิบัติการ ในระดับมาตรฐานสากล”

พันธกิจ (Mission)
1.จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ การถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.ให้บริการงานวิชาการและบูรณาการองค์ความรู้จากผลงานวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5.จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร (Core values)
“ยึดมั่นพันธกิจ สร้างความเชื่อถือ ร่วมมือพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
“ภักดีต่อองค์กร ทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ”

อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้นำการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่มีคุณภาพระดับสากลและมีคุณธรรม”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1.การพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสร้างวิศวกรนักปฏิบัติสู่ระดับสากล
2.การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์
3.การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
4.การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม
5.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)
1.บัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์มีคุณภาพตรงตามความต้องการทั้งระดับประเทศและระดับสากล
2.มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค
3.หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4.นักศึกษา บุคลากรและชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม
5.มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลทุกระดับ

กลยุทธ์ (Strategies)
1.การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้
2.การสร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
3.สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณะฯ
4.ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา
5.เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้าสู่เวทีนานาชาติ โดยเน้นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
6.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อการแข่งขันของประเทศ
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการนำองค์ความรู้วิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อม
8.พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในคณะฯ
9.บริหารจัดการในรูปแบบ และระบบธรรมาภิบาล

 

VDO Presentation Version::Thailand

VDO Presentation Version::English

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 มิถุนายน 2013 เวลา 23:29 น.  

เวลาขณะนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้81
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน85
mod_vvisit_counterเดือนนี้279
mod_vvisit_counterเดือนก่อน263
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด125799

We have 4
Your IP 44.192.52.167
,
Today: พ.ย. 26, 2022

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์