IE Network 2012

Print

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมงานข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยคณาจารย์ และ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีนี้ และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ หัวหน้าแผนกเครื่องจักรกลอัตโนมัติ นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ รับของที่ระลึกจากประธานจัดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก รับวุฒิบัตรการนำเสนอบทความทางวิชาการ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิตนำเสนอผลงานวิจัย