Congratulations to Ajarn Payoong Sakdasawit

Print

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ พยุง ศักดาสาวิตร

ประธานกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ วีระพงษ์ ครูส่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง และ ผศ. มนตรี น่วมจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองหัวหน้าภาคฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี ร่วมเป็นสักขีและเป็นเกียรติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ในครั้งนี้ด้วย

วันรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด แสดงความยินดี

วันซ้อมใหญ่ 25 พฤศจิกายน 2555 ถ่ายภาพพร้อมท่านอธิการบดี รศ. ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ