ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Voraya Wattanajitsiri

E-mail Print PDF

อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ

Voraya WATTNAJITSIRI

อาจารย์
Instructor

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.Eng. (Manufacturing Engineering and Operation Management), University of Nottingham, United Kingdom.
  • M.B.A. (Management) Cleveland State University, United State of America.

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Operation Research
  • Production Planning and Control
  • Seminar
  • Project Management

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.