ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Paiboon Yaemphuan

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

Paiboon YAEMPHUAN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Assistant Professor, Vice Dean of Academic Affairs and Former Department Head

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3560 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

 • ค.อ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Engineering Economy
 • Industrial Work Study
 • Project Feasibility Study
 • Seminar
 • Advanced Engineering Economy

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.