ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Srirai Jarupinyo

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีไร จารุภิญโญ

Srirai JARUPINYO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4423 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

  • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ.. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Statistics for Industrial Engineering
  • Operation Research
  • Quality Control
  • Design of Experiment
  • Research Methodology

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.