ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Surat Triwanapong

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์

Surat TRIWANAPONG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้างานประกันคุณภาพของภาควิชาฯ

หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม
Assistant Professor, Head of Quality Assurance for IE Department and Engineering Management Section Head

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4421 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

 • วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษ

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Plant Desing
 • Value Engineering
 • Engineering Economy
 • Factory Management and Productivity Improvement
 • Simulation

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.