ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Somsak Kanthong

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ แก่นทอง

Somsak KANTHONG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Assistant Professor and Former Department Head

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4647 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Maintenance Engineering
  • CAD
  • CAD/CAM

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.