ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Chalit Mathurosemontri

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิตต์ มธุรสมนตรี

Chalit MATHUROSEMONTRI

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3405 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Manufacturing Processes
 • Safety Engineering

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

งานวิจัยที่เสร็จแล้ว

 • การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
 • การพัฒนาและการศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในการบีบอัดน้ำมันออกจากเมล็ดสะเดาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว
 • การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด

งานวิจัยที่กำลังทำการวิจัย

 • เครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำแบบเกลียวเดี่ยว 2549 (หัวหน้าโครงการ)
 • ผลิตกระดานจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้เศษพลาสติกและเศษกระดาษ 2549 (ร่วมโครงการวิจัย)
 • การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปกรเกษตร กรณีศึกษาการผลิต ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจากผลไม้ ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2549 (ร่วมโครงการวิจัย)
 • เครื่องทดสอบสมบัติลวดโลหะผสมจำรูป (ร่วมโครงการวิจัย)
 • การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว อ่านรายละเอียด
 • การพัฒนาและการศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมในการบีบอัดน้ำมันออกจากเมล็ดสะเดาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว
 • การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด
 •  

งานวิจัยที่กำลังทำการวิจัย

 • เครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำแบบเกลียวเดี่ยว 2549 (หัวหน้าโครงการ)
 • ผลิตกระดานจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้เศษพลาสติกและเศษกระดาษ 2549 (ร่วมโครงการวิจัย)
 • การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปกรเกษตร กรณีศึกษาการผลิต ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจากผลไม้ ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2549 (ร่วมโครงการวิจัย)
 • เครื่องทดสอบสมบัติลวดโลหะผสมจำรูป (ร่วมโครงการวิจัย)

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.