ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sonchai Kamcharlearn

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สญชัย เข็มเจริญ

Sonchai KAMCHARLEARN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เชื่อมประกอบ) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Manufacturing Processes
  • Safety Engineering
  • Welding and Sheet Metal Practice

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.