ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Prajak Angboonta

E-mail Print PDF

อาจารย์ประจักษ์ อ่างบุญตา

Prajak ANGBOONTA

อาจารย์
Instructor

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3444 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Manufacturing Processes
 • Welding and Sheet Metal Practice
 • Design of Welment
 • Welding Process Technology 2

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

 • การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด
 • เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด
 • เครื่องสีและเครื่องโฒ่เมล็ดพืชอเนกประสงค์
 • การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
 • เครื่องหมุนวนอิเล็คโทรดสำหรับเชื่อมอลูมิเนียม

 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.