ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Porakoch Sirisuwan

E-mail Print PDF

อาจารย์ปรกช สิริสุวัณณ์

Porakoch SIRISUWAN

อาจารย์
Instructor

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3446 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Drawing
  • Safety Engineering

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.