ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Sivakorn Angthong

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง

Sivakorn ANGTHONG, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าแผนกการออกแบบทางวิศวกรรม
Assistant Professor and Head of Engineering Design Section

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4649 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

Ph.D. (Engineering) Northumbria University, United Kingdom

M.Eng. (Advanced Manufacturing Technology), University of South Australia, Australia

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศน์)

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

 • Materials Testing Engineering Laboratory
 • Engineering Drawing
 • Engineering Metallurgy
 • Computer Aided Design (CAD)
 • Computer Aided Design and Manufacturing (CAD/CAM)

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

 1. การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
 2. A Critical Analysis of the Non-Symmetrical Deep Drawing Process
 3. Investigation of the Performance of Modern Coatings Applied to Single Point Tools for Metal Cutting
 4. การทดสอบความล้าของเหล็ก AISI 4140 ด้วยเครื่องทดสอบแบบดัดหมุน
 5. การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดาแบบเกลียวอัด
 6. การพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดา แบบสกรูเดี่ยว
 7. การวิเคราะห์หาค่าความเหมาะสมของเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดสะเดา
 8. การศึกษาการตรวจสอบความเสียหายของมีดกลึงขณะทำงาน โดยใช้สัญญาณอคุสติกและสัญญาณโหลด

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.