ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Paitoon Poolsukkho

E-mail Print PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พูลสุขโข

Asst. Prof. Paitoon POOLSUKKHO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้างานโครงการวิศวกรรมอุตสาหการ
Assistant Professor and Head of Industrial Engineering Project for IE Department

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

วศ. ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ค.อ.บ. (อุตสาหการ-ออกแบบการผลิต) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Metrology Laboratory
  • Engineering Drawing

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.