ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Somkuan Vaodee

E-mail Print PDF

อาจารย์สมควร แววดี

Somkuan VAODEE

อาจารย์และหัวหน้าแผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ

Instructor and Head of Metallurgy, Measurement and Test Section

 

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4643 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ประวัติการศึกษา Educational Background

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ Expertise Coursework

  • Engineering Metallurgy
  • Material Testing Engineering Laboratory
  • Operation Research

ผลงานทางวิชาการ Academic Work

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.