ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เจ้าหน้าที่ Staff

E-mail Print PDF

เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชา (Administrative Staff)

นางสาวชลธิชา โพธิ์สิงห์
นักวิชาการศึกษา

Chonticha PHOSING
Academic Staff

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440, 0 2549 4642 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางสาวชริณพร ผาดศรี
นักวิชาการศึกษา

Charinporn PHADSRI
Academic Staff

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สุทธาทิพย์  ศรีวันนา
นักวิชาการศึกษา

Suttathip  SRIWANNA
Academic Staff

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4644, 0 2549 4422 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail:

นางธารารัตน์ วิสิทธิเขต
พนักงานบริการ

Thararat Wisitthikhat
Service Staff

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3440 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นายเลิศชัย ไม้เลี้ยง
พนักงานบริการเอกสาร

Lertchai MAILIENG
Document Service Staff

โทรศัพท์/Telephone:  โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: 


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Technical Staff)

นายชเนรินทร์ รักสัตย์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ

Chanerin  RUKSUT
Technical Staff for Metallurgy, Measurement and Test Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 3443 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นายทวีป โทนสังข์อิมทร์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แผนกการเชื่อม

Taweep TONSONGIN
Technical Staff for Welding Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4011 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นายณัฐพนธ์ ทองล้ำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แผนกเครื่องมือกล

Nattapon THONGLAM
Technical Staff for Machine Tool Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4641 08 7525 6080 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นายกฤษดา  จันทร์แย้ม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แผนกเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Kidsada  JUNYAM
Technical Staff for Automatic Machine Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4642 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นายอนันต์ ชาวเหนือ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แผนกเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Anan CHAWNUA
Technical Staff for Automatic Machine Section

โทรศัพท์/Telephone: 0 2549 4462 โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นายอรรถวุฒิ อินทสร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แผนกเครื่องมือกล

Arttawut INTASORN
Technical Staff for Machine Tool Section

โทรศัพท์/Telephone:                  โทรสาร/Fax: 0 2549 3442
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.