ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เกี่ยวกับภาควิชา About Us

E-mail Print PDF

 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็น 1 ใน 10 ภาค วิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มกำเนิดจากคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยมีที่ตั้งเดิมอยู่ที่ วิทยาเขตเทเวศร์ แขวงสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2537 ภาค วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ย้ายจากวิทยาเขตเทเวศร์ มาตั้งอยู่ ศูนย์รวมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ ตำบล คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปรับเปลี่ยนระบบและชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถให้การศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 25 คน ในปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต ได้เปิดรับสมัคร โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 25 คน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตวิศวกรอุตสาหการที่มีทักษะอย่างสูงในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต สามารถออกแบบ พัฒนา วางแผน ควบคุม จัดการและประเมินผลระบบโดยรวม การลดเวลาการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย วัสดุ พลังงาน และทรัพยากรอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงเทคนิคในการจัดการทางวิศวกรรม

 

โอกาสด้านวิชาชีพ

 

บัณฑิตผู้ศึกษาครบตามหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการสามารถประกอบอาชีพได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การศึกษา การผลิต และการบริการ โดยทำหน้าที่ออกแบบโรงงานและกระบวนการผลิต วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิต ตลอดจนสามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิตได้

 

 

 

The Department of Industrial Engineering provides programs that focus on the design, development, planning, controlling, managing, implementation and evaluation of integrated systems of people, money, knowledge, information, machines and equipment, energy, materials and processes to increase working efficiency and productivity improvement.  The industrial department aims to produce graduates with knowledge and skills in production technology and engineering management techniques.

 

 

 

Career Opportunity

Graduates can have careers in both manufacturing and service industries.  They are able to carry out plant design and process layout, production planning and control and problem solving.  Industrial engineers can develop efficient processes to reduce costs and increase productivity.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.