ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ผังองค์กร Organization Chart

E-mail Print PDF

 

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล 

หัวหน้าภาควิชาฯ

 

 

 
 

ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

ที่ปรึกษา

 

รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร

ที่ปรึกษา

 

 

 

 

ดร. อนินท์ มีมนต์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ. ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์ชวลิต  อินปัญโญรองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์บุญส่ง  จงกลณีหัวหน้าธุรการภาควิชาฯ

 

 

ผศ. ศุภเอก ประมูลมาก
งานประกันคุณภาพ

อาจารย์เฉลิมศักดิ์  ถาวรวัตร์
งานวิเทศสัมพันธ์และงานสหกิจศึกษา

ดร. อนินท์ มีมนต์
งานสัมมนาและโครงการ

 


 

อาจารย์สมควร  แววดี
หัวหน้าแผนกโลหวิทยา การวัดและการทดสอบ
ผศ. นฤทธิ์  คชฤทธิ์
หัวหน้าแผนกการออกแบบทางวิศวกรรม
ดร.กุลชาติ  จุลเพ็ญ
หัวหน้าแผนกการขึ้นรูปโลหะ
อาจารย์ไพศาล  ทองสงค์
หัวหน้าแผนกการเชื่อม
พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ชัย  จันทร์ศรี
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.