ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Program

E-mail Print PDF

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Programs

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเปิดการเรียนการสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และจากความต้องการของตลาดและศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ภายในภาควิชาฯ จึงเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต ในปี พ.ศ. 2551 และในปีพ.ศ. 2555 ภาควิชาฯทำการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ (Thai Qualification Framework: TQF) และเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555

หลักสูตรระดับปริญญาโทของภาควิชาฯ ได้แก่

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ประกอบด้วย การเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น2 แผนการศึกษาคือ

แผนการศึกษาแบบที่ 1 คือ แผนวิจัยเชิงวิชาการเป็นการเรียนรายวิชาและทำวิจัยในมหาวิทยาลัย

1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต)  12 หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*   1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  รวม 36 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบที่ 2 คือ แผนวิจัยร่วมอุตสาหกรรมเป็นการเรียนรายวิชาและทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
1.1 รายวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 12  หน่วยกิต
1.2 รายวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)*   1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก      12  หน่วยกิต
2.1 วิชาเลือกในแขนงวิชา    6 หน่วยกิต
2.2 รายวิชาเรียนและทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 6 หน่วยกิต
3 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต
  รวม 36 หน่วยกิต

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.