ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

วิสัยทัศน์ Vision

E-mail Print PDF

วิสัยทัศน์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ IE Department Vision

เป็นผู้นำในการผลิตวิศวกรอุตสาหการนักปฏิบัติมืออาชีพ ผู้มีความพร้อมด้านวิชาการ สามารถปฏิบัติได้ มีทักษะการสื่อสาร จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการในระดับภูมิภาคอาเซียน

IE Department aims to be a leader in producing practical industrial engineers who are well-equipped with academic background, hands-on experience, good communication skills with good attitudes and ethical in ie professions in the ASEAN.

 

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.