ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Congratulations to Ajarn Payoong Sakdasawit

E-mail Print PDF

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ พยุง ศักดาสาวิตร

ประธานกลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยมีท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ วีระพงษ์ ครูส่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง และ ผศ. มนตรี น่วมจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองหัวหน้าภาคฯฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี ร่วมเป็นสักขีและเป็นเกียรติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ ในครั้งนี้ด้วย

วันรับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด แสดงความยินดี

วันซ้อมใหญ่ 25 พฤศจิกายน 2555 ถ่ายภาพพร้อมท่านอธิการบดี รศ. ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.