ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IE Network 2012

E-mail Print PDF

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมงานข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2012 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยคณาจารย์ และ นักศึกษาระดับปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีนี้ และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยและงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์ หัวหน้าแผนกเครื่องจักรกลอัตโนมัติ นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ รับของที่ระลึกจากประธานจัดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก รับวุฒิบัตรการนำเสนอบทความทางวิชาการ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิตนำเสนอผลงานวิจัย

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.