ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Meeting for Thai Qualification Framework Document

E-mail Print PDF

Meeting for Thai Qualification Framework Document

การประชุมดำเนินการจัดทำเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการจัดให้มีการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำเอกสาร มคอ. 5 สำหรับรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2555 และเอกสาร มคอ. 3 สำหรับรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2555 โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพของภาควิชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก เป็นผู้ชี้แจงและแนะนำคณาจารย์ในการกรอกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม จากการตรวจติดตามการประกันคุณภาพ เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

 

อาจารย์ผู้เข้าร่วมจัดทำเอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภเอก ประมูลมาก ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทำ มคอ. 5 และ มคอ. 3

ดำเนินการจัดทำเอกสาร

อภิปรายการดำเนินการรายวิชาโครงการ

สำหรับรายวิชาที่มีการจัดทำมคอ. 5 ได้แก่

สำหรับรายวิชาที่มีการจัดทำมคอ. 3 ได้แก่

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.