ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
012345

นัดพบนักศึกษาผู้สนใจไปต่างประเทศ

E-mail Print PDF

Meeting with IE Students for International Exchange Programs

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทรศรี รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร. ระพี กาญจนะ และ อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ ชี้แจงรายละเอียดการไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมให้เลือกคือ การไปศึกษาแบบโอนหน่วยกิต การไปสหกิจศึกษาและฝึกงานต่างประเทศ การไปแข่งขันประกวด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนอื่นๆ มีนักศึกษาของภาควิชาเข้ารับฟังจำนวน 40 คน

 

 

Last Updated on Sunday, 02 November 2014 10:28

นักศึกษาปริญญาโทจัดงานไหว้ครู

E-mail Print PDF

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู

 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 11:00 น. นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเชิญ ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ ดร. ระพี กาญจนะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ หัวหน้าแผนกการจัดการทางวิศวกรรม และ ผศ. ศรีไร จารุภิญโญ  เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับไหว้พวงมาลัยจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 51-57

Last Updated on Sunday, 02 November 2014 10:21

แนะนำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

E-mail Print PDF

Industrial Engineering Department Introduction to 1st Year Students

วันที่ 16-17 มกราคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชา ดร. ระพี กาญจนะ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. ศิริชัย ต่อสกุล รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร อาจารย์ศักดิ์ชัย จันทศรี รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ ดร. กุลชาติ จุลเพ็ญ ได้บรรยายแนะนำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะมีกำหนดเลือกภาควิชาฯ ในเดือนเมษายน 2557 หลังจากบรรยายเสร็จนักศึกษาที่สนใจเข้าชมเครื่องจักรและห้องปฏิบัติการของภาควิชา

 

 

บรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกให้กับนักศึกษาปริญญาโท

E-mail Print PDF

Special Lecture for IE Program Master Student 

วันที่ 5 มกราคม 2557 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการให้การต้อนรับวิทยากรภายนอก เข้าบรรยายหัวข้อพิเศษในรายวิชา Quality Management ซึ่งเป็นรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

Commencement Practice

E-mail Print PDF

การซ้อมรับปริญญา ณ ภาควิชาฯ

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อซักซ้อมทำเข้าใจและซ้อมการรับปริญญาบัตร ณ ห้อง IE407 และ IE 408 โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาและเจ้าหน้าที่ช่วยฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ตั้งแต่เวลา 09:00 - 12:00 น. และในภาคบ่ายเป็นการจัดการซ้อมรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Page 2 of 8

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.