ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Department of Industrial Engineering::Faculty of Engineering::RMUTT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
012345

Finite Element - Simulation Training

E-mail Print PDF

Finite Element - Simulation Training

วันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้จัดอบรมเรื่อง การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ครั้งที่ 3 โดยร่วมกับ INN Engineering Co.,Ltd.  ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ด้วยโปรแกรม PAM-STAMP 2G ณ ห้องปฏิบัติการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

Last Updated on Friday, 25 October 2013 04:29

มอบเสื้อให้พนักงานสายสนับสนุน

E-mail Print PDF

Shopfloor Uniform Delivered to IE Staff

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 พนักงานสายสนับสนุนของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้ารับมอบเสื้อช็อปสำหรับการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ และงานธุรการของภาควิชาฯ โดยรับมอบจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย ต่อสกุล

Read more...

โครงการพัฒนาหลักสูตร 2558

E-mail Print PDF

2558 Curriculum Development Project Kick-off

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำหรับปี พ.ศ. 2558 เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม

Last Updated on Thursday, 05 September 2013 08:33 Read more...

ประเมินคุณภาพจาก สมศ

E-mail Print PDF

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.

Quality Assurance from ONESQA

วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม ศิริบำรุงสุข (ประธาน) และ รองศาสตราจารย์ ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้าตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด พร้อมกรรมการบริหารคณะร่วมต้อนรับ 

Last Updated on Thursday, 05 September 2013 07:57 Read more...

กิจกรรมไหว้ครู

E-mail Print PDF

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 11:00 น. นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการจัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งจัดเป็นประเพณีทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเชิญมี ผศ. ไพบูลย์ แย้มเผื่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ. ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร หัวหน้าภาควิชาฯ ผศ. สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่รหัส 56 และ ผศ. ศรีไร จารุภิญโญ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารหัส 55 เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับไหว้พวงมาลัยจากนักศึกษาตั้งแต่รหัส 51-56

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 14:42 Read more...

Page 3 of 8

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.