Home ข่าวประชาสัมพันธ์
Newsภาวะการมีงานทำขอบบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                                                    Smile ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2557 Smile

ให้บัณฑิตจบใหม่ปี การศึกษา 2557 กรอกรายละเอียดภาวะการมีงานทำได้ที่ http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/ 

พร้อมกับปริ้นแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน และส่งกลับมหาวิทยาลัยภายในเดือนมีนาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 15:26 น.
 

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                                                    Smile แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต Smile


ให้บัณฑิตจบใหม่ นำแบบสอบถามให้นายจ้างกรอกรายละเอียดความพึงพอใจของบัณฑิตที่เข้าไปทำงาน


ดาวโหลดแบบสอบถามได้จากลิ้งด้านล้าง

PDF  http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=213
word  http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=215


แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016 เวลา 10:44 น.
 

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

Smileขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่Smile

              ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุลติดต่อหัวหน้าภาค

ห้องทำงาน 02 549 3425

โต๊ะหัวหน้าภาค ห้องธุรการ 02 549 3421

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2016 เวลา 19:20 น.
 
อีเมล พิมพ์ PDF

 ขอแสดงความยินดี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานนักศึกษาประจำปี 2556 ประเภทนวัตกรรม


โครงงานเรื่อง


ชุดสาธิตการตรวจเช็คความผิดปกติของหัวชิ้นงานเหล็กกันโคลงรถยนต์ด้วยระบบการตรวจรู้ด้วยกล้องBy : Tumer


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 16:29 น.
 

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

       Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

               "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าSmile

                                                                               

                                                                                

                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  แสดใหม่ 

                                                                                   

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรินทร์  แหงมงาม

 

ผลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

Smile ผลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ Smile

ผลงานเรื่อง “ระบบคัดแยกสีของเนื้อสับปะรดสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรด      กระป๋อง” (Pineapple’s Color Separation System for Pineapple Canning Industry)

โดย ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล และ ผศ.ศิริชัย  แดงเอม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล

  1. เหรียญทอง (ITEX Gold MEDAL) จาก Malaysian Invention and Design Society
  2. รางวัลพิเศษ Special Prize จาก Association “Russian House for International Scientific and Technological Cooperation”
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:23 น.
 

งานวันนักประดิษฐ์

อีเมล พิมพ์ PDF

การจัดนิทัศการงาน"วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

http://www.rmutt.ac.th/

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 มกราคม 2016 เวลา 09:33 น.
 

รายวิชาเปิดสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท

รายวิชาเปิดสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท  ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
นักศึกษา รหัส 52
  MASTER THESIS  6 หน่วยกิต
นักศึกษา รหัส 53
 
วิชาบังคับ
     SEMINAR 2   อาจารย์ผู้สอน  ดร.วันชัย  ทรัพย์สิงห์
     COMPUTER METHODS FOR POWER SYSTEM  อาจารย์ผู้สอน  ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์
 
วิชาเลือก  [เลือก 2 วิชาจากกลุ่มวิชานี้]
    PV SYSTEM AND ITS APPLICATION          อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม
    DEMAND SIDE MANEGEMENT                   อาจารย์ผู้สอน  ดร.สุรินทร์  แหงมงาม
    ADVANCED MACHINE                                  อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.ปฎิพัทร  พวนทอง
    NEURAL NETWORK                                     อาจารย์ผู้สอน  ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล
    ENERGY TECHNOLOGY LABORATORY  อาจารย์ผู้สอน  ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง
หมายเหตุ: ดร.กฤษณ์ชนม์ เปิดสอนพิเศษ วิชา POWER SYSTEM DESIGN AND OPERATION โดยไม่ต้องลงทะเบียน [เรียนฟรี] เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-20.00 น ณ ห้อง E402 ตึก 9 ชั้น

Reported by KB. 

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

       Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

               "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าSmile

                                                                               

                                                              

                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณฐภัทร พันธ์คง

 


หน้า 2 จาก 2

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร