Latest
The latest news from the Joomla! Team

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

       Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

               "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าSmile

                                                                               

                                                              

                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณฐภัทร พันธ์คง

 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 33 ( EECON33) 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference : EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เริ่มจัดการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ.2521 โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และมีสถาบันอื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันวิจัยต่างๆ ในการให้บริการและการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม

ในปีนี้ จะจัดขึ้นที่ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 รายละเอียดดูได้ที่ website ของการประชุม http://www.kmitl.ac.th/engineer/eecon33/

 Reported by KB.


 

 


หน้า 4 จาก 4

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร