Latest
The latest news from the Joomla! Team

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

Smileขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคนใหม่Smile

              ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุลติดต่อหัวหน้าภาค

ห้องทำงาน 02 549 3425

โต๊ะหัวหน้าภาค ห้องธุรการ 02 549 3421

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2016 เวลา 19:20 น.
 

งานวันนักประดิษฐ์

อีเมล พิมพ์ PDF

การจัดนิทัศการงาน"วันนักประดิษฐ์"ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

http://www.rmutt.ac.th/

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 มกราคม 2016 เวลา 09:33 น.
 

รายวิชาเปิดสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท

รายวิชาเปิดสำหรับนักศึกษา ปริญญาโท  ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
นักศึกษา รหัส 52
  MASTER THESIS  6 หน่วยกิต
นักศึกษา รหัส 53
 
วิชาบังคับ
     SEMINAR 2   อาจารย์ผู้สอน  ดร.วันชัย  ทรัพย์สิงห์
     COMPUTER METHODS FOR POWER SYSTEM  อาจารย์ผู้สอน  ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์
 
วิชาเลือก  [เลือก 2 วิชาจากกลุ่มวิชานี้]
    PV SYSTEM AND ITS APPLICATION          อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม
    DEMAND SIDE MANEGEMENT                   อาจารย์ผู้สอน  ดร.สุรินทร์  แหงมงาม
    ADVANCED MACHINE                                  อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.ปฎิพัทร  พวนทอง
    NEURAL NETWORK                                     อาจารย์ผู้สอน  ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล
    ENERGY TECHNOLOGY LABORATORY  อาจารย์ผู้สอน  ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง
หมายเหตุ: ดร.กฤษณ์ชนม์ เปิดสอนพิเศษ วิชา POWER SYSTEM DESIGN AND OPERATION โดยไม่ต้องลงทะเบียน [เรียนฟรี] เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 17.00-20.00 น ณ ห้อง E402 ตึก 9 ชั้น

Reported by KB. 

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

       Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

               "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าSmile

                                                                               

                                                              

                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณฐภัทร พันธ์คง

 
อีเมล พิมพ์ PDF

 ขอแสดงความยินดี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานนักศึกษาประจำปี 2556 ประเภทนวัตกรรม


โครงงานเรื่อง


ชุดสาธิตการตรวจเช็คความผิดปกติของหัวชิ้นงานเหล็กกันโคลงรถยนต์ด้วยระบบการตรวจรู้ด้วยกล้องBy : Tumer


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2014 เวลา 16:29 น.
 

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

       Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

               "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าSmile

                                                                               

                                                                                

                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  แสดใหม่ 

                                                                                   

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรินทร์  แหงมงาม

 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 33 ( EECON33) 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference : EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เริ่มจัดการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ.2521 โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ ทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และมีสถาบันอื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการประชุม
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันวิจัยต่างๆ ในการให้บริการและการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม

ในปีนี้ จะจัดขึ้นที่ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 รายละเอียดดูได้ที่ website ของการประชุม http://www.kmitl.ac.th/engineer/eecon33/

 Reported by KB.


 

 


หน้า 4 จาก 4

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร