Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ประกาศรายชื่อและแจ้งห้องสอบสำหรับผู้สมัครสอบโควต้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปวช. ปวส.

ประกาศรายชื่อและแจ้งห้องสอบสำหรับผู้สมัครสอบโควต้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปวช. ปวส.

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรายชื่อและแจ้งห้องสอบสำหรับผู้สมัครสอบโควต้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปวช. และ ปวส.) วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีสอบข้อเขียน 1 ชั่วโมงภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทำการทดสอบความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาโค้วต้าปีการศึกษา 2561 ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ก่อนการสอบสัมภาษณ์ จะใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง จำนวน 5 ข้อ
โดยมีเนื้อหาวิชาที่ทดสอบดังนี้


ระดับ

รายวิชาที่ทดสอบ

เวลาสอบ

ปวช.

  1. พื้นฐานคณิตศาสตร์
  2. พื้นฐานฟิสิกส์
  3. พื้นฐานทางช่าง
  4. วงจรไฟฟ้า
  5. เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า

1 ชั่วโมง

ปวส.

  1. พื้นฐานคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
  2. วงจรไฟฟ้า 
  3. เครื่องมือวัดและการวัดไฟฟ้า
  4. เครื่องจักรกลไฟฟ้า
  5. ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

1 ชั่วโมง

หมายเหตุ: การสอบไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ

ผู้สอบดูรายชื่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่อน 8.30 น.

เริ่มสอบ 9.00 น.  ข้อสอบข้อเขียน แสดงวิธีทำให้ครบถ้วน

แจ้งห้องสอบ ชั้น 4 ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


ชื่อห้องสอบสำหรับ ปวช.  ENO-1406

ชื่อห้องสอบสำหรับ ปวส.  ENO-1401 ENO-1402 ENO-1403

คลิกที่ชื่อห้องสอบเพื่อดูรายชื่อผู้เข้าสอบ


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 16:21 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร