Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ภาวะการมีงานทำขอบบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2557

ภาวะการมีงานทำขอบบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF

                                                                                    Smile ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ปีการศึกษา 2557 Smile

ให้บัณฑิตจบใหม่ปี การศึกษา 2557 กรอกรายละเอียดภาวะการมีงานทำได้ที่ http://mis.rmutt.ac.th/survey_rt/ 

พร้อมกับปริ้นแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน และส่งกลับมหาวิทยาลัยภายในเดือนมีนาคม 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 มีนาคม 2016 เวลา 15:26 น.  

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร