Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

       Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

               "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าSmile

                                                                               

                                                              

                                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณฐภัทร พันธ์คง

 

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร