Home ข่าวประชาสัมพันธ์ Latest ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่

       Smileขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ

               "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าSmile

                                                                               

                                                                                

                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ  แสดใหม่ 

                                                                                   

                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุรินทร์  แหงมงาม

 

Electrify Your Dreams

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร. ธัญบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า มทร